Polityka prywatności

Polityka prywatności

img

Działając w imieniu firmy Dzieciolada Karolina Donderowicz NIP: 8943140546 zwanym dalej Dzieciolada, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Dzieciolada Karolina Donderowicz NIP: 8943140546– jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy REALIZACJI OFERTY FACEBOOK PRZEZ Dzieciolada, a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Dzieciolada jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzieciolada, ul. Skrzydlata 21a/1b, 54-129 Wrocław, NIP 8943140546

 1. Dzieciolada przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu realizacji oferty na Facebook.

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dzieciolada w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez Dzieciolada profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Dzieciolada  reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Dzieciolada przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Dzieciolada przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania OZNACZONY W OFERCIE FACEBOOK, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji ZAMÓWIENIA, a także przez czas, w którym Dzieciolada jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Dzieciolada zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Dzieciolada będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia SKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z OFERTY NA FACEBOOK. Przez taki sam czas, Dzieciolada będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Dzieciolada tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

 1. Dzieciolada przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, wiadomości, imię dziecka, dane imprezy okolicznościowej lub urodzin.

5 . Przetwarzanie przez Dzieciolada wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Dzieciolada  mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

 1. Przetwarzanie przez Dzieciolada wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. wpisanie dziecka na listę uczestników zajęć, udział w eventach, spotkaniach tematycznych, wpisanie rezerwacji urodzinowej/ okolicznościowej, ustalenie szczegółów , a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Dzieciolada.
 2. Przetwarzanie przez Dzieciolada wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 3. Posiadane przez Dzieciolada dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
 4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Dzieciolada są: pracownicy, agencja marketingowa obsługująca konto na Facebooku, Adwordsach. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Dzieciolada w Zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Dzieciolada nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych
 6. Dzieciolada przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów Dzieciolada przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 7. Dzieciolada ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 505 870 397, oraz adresem e-mail poczta@dzieciolada.pl
 8. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Dzieciolada na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Dzieciolada danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować NIEZREALIZOWANIE OFERTY FACEBOOK.
 9. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: poczta@dzieciolada.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby

składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo

Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez

Dzieciolada z siedzibą ul. Skrzydlata 21a/1b we Wrocławiu moich danych osobowych”.

 

 1. Dzieciolada informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Dzieciolada Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Dzieciolada Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez Dzieciolada ”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Dzieciolada  lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Dzieciolada uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Dzieciolada Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone Dzieciolada wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Dzieciolada, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Loading...